Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  15.03.2018 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 17.04.2018


 ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

 

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА  КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 1  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «17» квітня  2018 року о 12:00  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 11.04.2018 року. 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Філіпську Олену Вікторівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства –  Ор’єву Юлію Олегівну.

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.  Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік; 2. Діяльність Директора Товариства у 2017 році визнати задовільною; 3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Проект рішення з четвертого питання: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5 питання: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Проект рішення з п’ятого питання: 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік; 2. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

6 питання: Затвердження висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Проект рішення з шостого питання: 1. Затвердити висновки Ревізора Товариства, складені за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Проект рішення з сьомого питання: 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення з девятого питання: Припинити з 17.04.2017 року повноваження Ревізора Товариства Сопунова Сергія Володимировича.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі. 2. Уповноважити директора Товариства Подгорну В.В. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з дванадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень. 2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

      Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»

за 2017 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

23163,2

13605,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

2963,7

3334,2

Гроші та їх еквіваленти 

0,2

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7,1

6,3

Власний капітал 

8426,4

8419,3

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

8400,00

8400,00

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

14736,8

5186,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

7,1

6,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

             Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частинах 3 та 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://pravozahist_inv.proemitent.info.

             В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Подгорна В.В.

             Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (05.03.2018 року) загальна кількість акцій Товариства складає 8 400 000 (вісім мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій складає 8 400 000 (вісім мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій.

            В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонери Товариства можуть звернутися за адресою місця проведення чергових загальних зборів Товариства (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304) з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок прийняття рішень Наглядовою радою Товариства про включення пропозицій акціонерів, внесення змін до порядку денного та відмову у включенні пропозицій акціонерів Товариства до порядку денного чергових загальних зборів Товариства, визначається статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у загальних зборах акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт).

Для участі у загальних зборах представник акціонера-фізичної особи або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому порядку, та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт).

Представником акціонера на чергових загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Директор ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»   В.В. Подгорна.

 

ProEmitent.INFO